Radio SBS Vietnamese 21/12/2010

<<< Retour >>>

 

Logo SBS

http://www.sbs.au

Ngày 21 tháng 12 năm 2010 (20').
 
Radio SBS Australie.

Tiếng Việt do Vũ Nhuận thực hiện ngày 21 Décembre 2010.

Phần 2 (20’).