<<< Retour >>>

Radio SBS Vietnamese 14/12/2010 Format mp3

 

Logo SBS

http://www.sbs.au

Ngày 14 tháng 12 năm 2010 (20').
 

Radio SBS Australie.

Tiếng Việt do Vũ Nhuận thực hiện ngày 14 Décembre 2010.

Phần 1 (20’).